skip to Main Content
برونشیت 4/91

برونشیت 4/91

ایمنی کامل

Nobilis IB 4/91

افزایش سطح ایمنی در مقابل بیماری برونشیت

این واکسن در برابر بیماری برونشیت 4/91 و بسیاری از واریانت های پاتوژن (مانند QX) ایجاد ایمنی مناسب می نماید.

نتیجه واکسن نوبلیس برونشیت 4/91 پرایمر بسیار موثری برای واکسن روغنی ام 41 جهت ایجاد ایمنی در برابر درگیری ویروس برونشیت4/91 و سویه های مرتبط مانند QX می باشد.

از نقطه نظر عملی توجه به پروتکتوتیپ ها مهمتر از سروتیپ ها می باشد.(دکتر ج. کوک 1998)

پروتکتوتیپ: ایجاد ایمنی مناسب صرفاً با استفاده از ویروس هایی که در یک سروتیپ مشخص وجود دارند، بدست نخواهد آمد. بعضی اوقات دو ویروس از دو سروتیپ مختلف از نظر تولید ایمنی متقاطع ، محافظت قابل قبولی ایجاد می نمایند.

سروتیپ های جدید ویروس برونشیت می توانند در نتیجه تغییرات آمینو اسیدی جزئی در ژنوم ویروس حاصل شوند. از آنجایی که قسمت اعظم ژنوم ویروس تغییر نمی یابد سطحی از ایمنی متقاطع بین سویه های مختلف وجود دارد. به دلیل پیدایش مداوم سویه های جدید برونشیت همواره سطح ایمنی متقاطع ایجاد شده واکسن های رایج نیازمند ارزیابی مجدد می باشد. از لحاظ عملی می توان سویه های ویروس برونشیت را بر اساس ایمنی تولید شده سویه های واکسنی به پروتکتوتیپ های مختلف دسته بندی نمود

آزمایش تحرک مژک ها

این تست میزان تاثیر ویروس را بر روی موکوس نای اندازه گیری می کند . این تست همچنین برای تعیین میزان ایمنی پس از واکسیناسیون بکار می رود . درصد ایمنیت بالای 50% نشان دهنده یک لایه مژک فعال همراه با ایمنی خوب می باشد. مقادیر پایین تر از 20% دلالت بر ایمنی ضعیف دارد. پرندگان واکسینه در صورت ایمنی کافی پس از چالش دارای لایه های فعال مژک ها خواهند بود.

ارزیابی ایمنی متقاطع:

چهار گروه 10 قطعه ای پرندگان اس پی اف در نظر گرفته شدند

1) گروه اول در یکروزگی با برونشیت ام آ5 واکسینه شدند.

2) گروه دوم در 14 روزگی با برونشیت 4/91 واکسینه شدند

3) گروه سوم در یکروزگی با برونشیت ام آ5 و در 14 روزگی با برونشیت 4/91 واکسینه شدند

4) غیر واکسینه

کلیه گروه ها در 5 هفتگی با سویه های مختلف جدا شده فیلدی چالش گردیدند .

آزمایش تحرک مژک های نای 7-5 روز پس از چالش انجام گردید.

نتیجه:

ایمنی کامل با استفاده از واکسن برونشیت ام آ5 در یکر.زگی و واکسن برونشیت 4/91 در14 روزگی حاصل می گردد

این واکسن هم می تواند بصورت مجزا و هم در برنامه واکسیناسیون  همراه با نوبلیس برونشیت ام آ5 مصرف شودنوبلیس برونشیت 4/91:

برنامه واکسیناسیون پیشنهادی
سن واکسیناسیون یکروزگی 14 روزگی 10هفتگی 12 هفتگی 16-18 هفتگی
مادر و تخمگذار برونشیت ام آ5 * برونشیت 4/91 برونشیت ام آ5 برونشیت 4/91 واکسن کشته
گوشتی برونشیت ام آ5 * برونشیت 4/91
ممکن است واکسن برونشیت ام آ5 بصورت دوگانه همراه با نیوکاسل کلون 30 استفاده گردد

شرح واکسن:

واکسن نوبیلیس برونشیت 4/91 یک واکسن زنده Freeze -dried بر علیه بیماری برونشیت سویه 4/91 می باشد. هر دز حاوی حداقل 3.6 Log10 EID 50 از ویروس زنده سویه 4/91 می باشد.

موارد استفاده :

ایجاد ایمنی فعال در جوجه ها علیه بیماری برونشیت سویه 4/91 یا انواع سویه های سرولوژکی مرتبط

نحوه استفاده:

این واکسن می تواند بصورت اسپری، قطره چشمی و یا آشامیدنی بکار رود.

نکات مهم:

واکسن TRT زنده نباید در فاصله کمتر از 14 روز از مصرف این واکسن در گله استفاده گردد.

مصرف حتی 10 برابر دوز پیشنهادی برای تمام پرندگان مصرف از راه های اعلام شده، بدون خطر می باشد.

دوره منع مصرف:

ندارد.

بسته بندی:

نوبیلیس 4/91 در ویال های : 1000 2500 و یا 5000 دوزی موجود می باشد.

Back To Top